Thiết Kế Dụ Án Công Trình

Chúng tôi nhận lập tất cả các loại dụ án công trình tù thiết kế concept (ý tuỏng) dến thiết kế co sỏ hay thiết kế kỹ thuật thi công vói dẩy dủ các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dụng của Việt nam ( tham khảo thêm yêu cầu về tiêu chuẩn của quốc tế)

Thiền Viện Linh Úng

Quy mô của công trình thiền viện Linh Úng khá l?n v?i nhi?u h?ng m?c khác nhau nhu : nhà chánh di?n, nhà gi?ng, nhà ? c?a chu tang, tu?ng dài Quan Th? Âm ngoài tr?i, chòi v?ng c?nh, khu nhà b?p an, h?ng m?c c?ng chính tam quan, cùng các h?ng m?c ph? tr? khác,...

Tu V?n Thi?t K?

Tu V?n Thi?t K? Ki?n Trúc là m?t công vi?c c?a ki?n trúc su d?a trên s? tu duy, sáng t?o và s?p x?p các ý tu?ng s?n có c?a ch? nhà hay ch? c?a m?t d? án cùng v?i các ý tu?ng c?a KTS t?o nên m?t không gian s?ng, m?t môi tru?ng sinh ho?t,làm vi?c m?t cách h?p lý, khoa h?c, ti?t ki?m nh?t và phù h?p v?i m?c tiêu, d?t duoc công nang d? ra.

Thi?t K? Ý Tu?ng

"THI?T K? Ý TU?NG" s? gi?i quy?t du?c bài toán mà các b?n d?t ra v?i m?t chi phí g?n nhu là th?p nh?t có th? nhung v?n d?m b?o du?c các yêu c?u c?a các b?n d?t ra nh?t là giúp các b?n nh?n ra du?c hi?u qu? d?u tu công trình c?a mình cung nhu các gi?i pháp v? ki?n trúc, th?m m? và môi tru?ng xung quanh.

Thi?t k? phòng b?p mang phong cách c? di?n.

B?p là m?t thành ph?n quan tr?ng trong vi?c b? trí m?t b?ng can h? chung cu cung nhu nhà ph? thông thu?ng hay các nhà bi?t th?. Vi?c thi?t k? n?i th?t nhà ? bao g?m c? thi?t k? các phòng ch?c nang nhu phòng khách, phòng b?p, an, phòng restroom, phòng ng? du?c g?n k?t trong m?t th? th?ng nh?t, không th? tách r?i m?t phong riêng bi?t nào dó du?c.

Thi?t k? n?i th?t can h? chung cu phong cách hi?n d?i

Ð? có du?c m?t n?i th?t can h? d?p thì ph? thu?c nhi?u y?u t? tác d?ng vào nhu b?n thi?t k? ý tu?ng t?t, v?t li?u hoàn thi?n cao c?p và c? bi?n pháp thi công tiên ti?n cung nhu có d?i ngu th? lành ngh? d?m b?o vi?c hoàn thi?n cu?i cùng d?t yêu c?u nhu mong d?i.

Thi?t k? c?i t?o nhà ? phu?ng Th?o Ði?n, qu?n 2

Công trình mà mình tham gia thi?t k? c?i t?o n?m ? phu?ng Th?o di?n, qu?n hai, tp H? chí mình là m?t ví d? nhu th?. Nó dã t?n t?i t? nam 2003 d?n nay dã hon 10 nam r?i và có quá nhi?u l?i trong qua trình thi công ngôi nhà này. Ý tu?ng mà mình dua ra cung không có gì m?i, ch? là can c? trên khung su?n cu c?a nó d? s?a nh?ng l?i b?t c?p c?a ngôi nhà, d?ng th?i d? xu?t thêm m?t vài ch? giúp cho ngôi nhà thông thoáng hon ho?c b? trí l?i m?t s? ch? d? ngôi nhà phù h?p v?i yêu c?u m?i sau này.

Thi?t k? công trình tôn giáo

Nh?ng y?u t? ch? ch?t ?nh hu?ng d?n có th? k? d?n là: khuôn viên r?ng, nhi?u h?ng m?c, k?t c?u mái khá ph?c t?p, nh?ng mô típ hoa van trang trí v?i nhi?u ch? d? v? nhà Ph?t,..Công trình thi?n vi?n Linh ?ng v?a m?i hoàn thành ph?n thi?t k? co s? là m?t di?n hình cho lo?i hình d? án này.

Monday, April 28, 2014

Tạo chữ chuyển động ( chạy cuộn)

     

      Một số bạn hỏi tôi về tạo chữ chạy trong Blogger. Đó là lý do để tôi viết hướng dẫn nhỏ giúp các bạn thực hiện thủ thuật nầy. Hướng dẫn này không chỉ dành riêng trong blogger mà còn sử dụng được cho một số blog khác và dĩ nhiên hướng dẫn nầy cũng xài được trong vietnamgiapha.com mà tôi thường theo dõi.


     Hướng dẫn nầy xử dụng thẻ Marquee - HTML code mà đa số đều đã biết. Nhưng đoạn code được đặt ở những vị trí khác nhau thì sẽ sẽ hiển thị ở những phần khác nhau.Điều này sẽ được hướng dẫn ở cuối bài. Chúng ta hãy xem qua một số code từ đơn giản đến phức tạp và ví dụ trước.

HTML Marquee : Thuật ngữ này được sử dụng để tạo ra một văn bản di chuyển hoặc trượt.

+ Cách dùng 01 : <Marquee> Text  và các đoạn code HTML khác</Marquee>


Ví dụ 01 : <Marquee> Chữ chạy từ phải sang trái với thẻ <B> Marquee</B></Marquee>

Chữ bình thường theo mặc định chạy từ trái sang phải.

Ta thường thêm vào một số thuộc tính khác để chủ động điều khiển theo ý thích. Tuy nhiên đừng nên quá màu mè hoặc lạm dụng sẽ làm loãng trang blog.

Trước khi xem tiếp những cách dùng khác ta cần biết một số thuộc tính của thẻ Marquee. Hoặc xem tiếp cách dùng và tham khảo ngược cũng được.

MỘT SỐ THUỘC TÍNH KHÁC CỦA THẺ MARQUEE

-         Direction = Left, Right, Up, Down (“Trái” - “Phải” - “Lên” - Xuống”)

Direction = "Left "

Direction = "Right"

Direction = "Up"

Direction = "Down"

Mặc định là left (trái) nếu không chỉ định.

-         Loop = "5"

Đặt số lượng thời gian vùng chọn sẽ di chuyển. Ví dụ, trong Internet Explorer, nếu số lượng là 5, vùng chọn (văn bản) sẽ di chuyển 5 lần và dừng lại. Lệnh này có thể được bỏ qua bởi Firefox và các văn bản tiếp tục di chuyển. Đối với các trình duyệt, nếu không có giá trị được quy định cụ thể hoặc nếu thuộc tính này được bỏ qua, vùng chọn sẽ di chuyển hay lặp liên tục.

-         Scrollamount= "1"

Nếu là 1, văn bản di chuyển; cuộn với tốc độ chậm. Nếu thuộc tính này chưa được nêu rõ, giá trị mặc định là 6 - di chuyển; cuộn nhanh hơn.

-         Scrolldelay= "100"

Thiết lập khoảng thời gian giữa mỗi động tác di chuyển trong mili giây. Giá trị mặc định là 85. Giá trị càng cao, tốc độ cuộn càng chậm. Giá trị nhỏ hơn 60 sẽ được bỏ qua và thay thế bằng giá trị 60.

-         Bgcolor: rgb (255,0,0) "> # XXXXXX"

Màu nền cho văn bản di chuyển.

-         Height = "50px"
hoặc  Height= "80%"

Chiều cao của hộp vùng chọn bằng pixel hoặc giá trị phần trăm. Giá trị mặc định là chiều cao chứa văn bản.

-         Width = "200px"
hoặc  = "80%"

Tương tự chiều rộng của hộp vùng chọn bằng pixel hoặc giá trị phần trăm.

-         Vspace = "20px"

Vspace = "80%"

Thiết lập lề trên và dưới các văn bản di chuyển bằng pixels hoặc tỷ lệ phần trăm.

-         Hspace = "20px"

Hspace = "80%"

Thiết lập lề trái và phải các văn bản di chuyển bằng pixel hoặc tỷ lệ phần trăm.

-         Behavior="Scroll"

behavior = "Alternate"

behavior = "Slide"

Phương pháp cuộn chữ. Giá trị gồm: Scroll, Slide, Alternate.

-         Scroll : Cuộn không ngừng.

-         Slide : Di chuyển theo 1 hướng rồi dừng lại.

-         Alternate : Đổi hướng di chuyển khi chạm vào biên. (văn vản đong đưa)

+ Cách dùng 02 : <Marquee bgcolor="#ffffcc"> Text  và các đoạn code HTML khác </ Marquee>


Ví dụ 02 : <Marquee bgcolor="#ffffcc"> Cuộn văn bản từ phải sang trái theo mặc định với nền màu vàng nhạt.</ Marquee>

+ Cách dùng 03 : <Marquee behavior="alternate" width="80%" bgcolor="#ffffcc"> Text  và các đoạn code HTML khác </ Marquee>


Ví dụ 03 : <Marquee behavior="alternate" width="80%" bgcolor="#ffffcc"> Chống cuộn văn bản bằng cách sử dụng các hành vi thay thế. </ Marquee>

Ở đây, văn bản bị trả lại từ một bên khác và chiều rộng của hộp văn bản đã được giảm xuống 80%, nền văn bản màu vàng nhạt. Ta thấy các thuộc tính của thẻ marquee được viết cách nhau bởi khoảng trắng và không có dấu phảy.

* <Marquee behavior=“scroll”> Cuộn văn bản không ngừng </Marquee>

* <Marquee behavior=“slide”> Di chuyển văn bản theo 1 hướng rồi dừng lại </Marquee>

* <Marquee behavior=“alternate”> Đổi hướng di chuyển văn bản khi chạm vào biên </Marquee>

+ Cách dùng 04 : <Marquee scrolldelay="150" direction="up" width="300px" height="100px" bgcolor="#ffffcc">Text  và các đoạn code HTML khác</ Marquee>.


Ví dụ 04 : <Marquee scrolldelay="150" direction="up" width="300px" height="100px" bgcolor="#ffffcc"> Văn bản cuộn trở lên. Để văn bản xuất hiện trong các dòng tiếp theo, thêm <p> </ p> sau các dòng trước</ Marquee>.

Scrolldelay đã được thiết lập ở mức 150. Tăng giá trị này nếu bạn muốn có một tốc độ chậm hơn.

+ Cách dùng 05 : <Marquee hspace="50%" direction="down" scrollamount="2" height="100px" bgcolor="#ffffcc">Text  và các đoạn code HTML khác</ Marquee>.

Ví dụ 05 : <Marquee hspace="50%" direction="down" scrollamount="2" height="100px" bgcolor="#ffffcc"> Văn bản cuộn xuống dưới. Để văn bản xuất hiện trong các dòng tiếp theo, thêm <p> </ p> sau các dòng trước đó </Marquee>.

Sử dụng Scrollamount để kiểm soát tốc độ. Giá trị cao hơn, tốc độ nhanh hơn (mặc định : 6). Lề trái và phải thiết lập theo hspace.

Chú ý trong ví dụ trên văn bản là màu đen. Nếu bạn muốn có một màu sắc hay phong cách khác nhau cho văn bản của bạn, bạn có thể thiết lập phong cách của văn bản với mã màu và hướng khác. Dưới đây là một số ví dụ:

+ Cách dùng 06 : <Span style="color:#F6358A; font-weight:bold;"> <Marquee direction="right" scrollamount="3" bgcolor="#333333">Text  và các đoạn code HTML khác</ Marquee> </ Span>

Ví dụ 06 : <Span style="color:#F6358A; font-weight:bold;"> <Marquee direction="right" scrollamount="3" bgcolor="#333333"> Cuộn văn bản từ trái sang phải </ Marquee> </ Span>

Ví dụ tiếp : <Span style="color:#6AFB92; font-size:xx-large; font-family:fantasy; font-weight:bold;"> <Marquee direction= "" scrollamount = "3" bgcolor = "# 333333" > Cuộn văn bản từ trái sang phải </ Marquee> </ Span>

+ Cách dùng 07 : <Marquee bgcolor="#ffffcc" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">Text  và các đoạn code HTML khác < / Marquee>

Ví dụ 07 : <Marquee bgcolor="#ffffcc" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"> Văn bản di chuyển tạm dừng khi di chuột lên nó và bắt đầu lại khi di chuột ra khỏi< / Marquee>

Saturday, April 26, 2014

Khu nhà độc đáo phủ kín cây xanh giữa Sài Gòn

Công trình gồm 5 khối nhà tách biệt đem tới bầu không khí trong lành và nhiều khoảng trống làm vườn cây.


Công trình mới của nhóm KTS Võ Trọng Nghĩa, Masaaki Iwamoto và Kosuke Nishijima mang tên 'House for trees' (Ngôi nhà dành cho cây xanh) được hoàn thành đầu năm 2014. Nhà được xây dựng ở quận Tân Bình, TP HCM, nơi có mật độ dân cư đông đúc với nhiều ngôi nhà nhỏ chen chúc nhau.
Dựa trên ý tưởng những chậu cây xanh, khu nhà tư nhân làm trên diện tích 350 m2 được chia làm 5 lăng trụ có thể trồng được cây xanh trên mái.
Khoảng đất trống giữa các khối nhà được tận dụng làm thành những khu vườn nhỏ.
Không khí trong lành, mát mẻ là nơi làm việc, nghỉ ngơi lý tưởng trong thành phố.
Cây xanh trồng trên mái và cách bố trí các lăng trụ giúp cho 5 khối nhà đều có thể mở cửa sổ, vốn là vấn đề nan giải với những căn nhà ở các khu đông dân cư.
Phần sân giữa nhà rộng rãi giúp việc đi lại thuận tiện.
Nhờ bóng đổ của các khối nhà bao quanh, đường đi và sân luôn mát mẻ, thoáng khí.
Nhìn từ trên cao, ngôi nhà nổi bật với vườn cây trên mái giữa bạt ngàn các loại mái tôn, thùng nước.
 
Việc giao lưu, liên hệ giữa các phòng thuận tiện.
Vào buổi tối, chủ nhà có  thể thư giãn ngoài sân hoặc mở các cánh cửa lớn để gió trời mát mẻ của Sài Gòn tràn vào nhà.
Cửa ra vào, mở ra sân chung hay cửa sổ được thiết kế đơn giản, tối đa hóa sự thông thoáng cho mọi phòng.
Từ cửa sổ của các phòng, bạn có thể nhìn thấy những khoảng xanh dịu mát.


 
Mặt cắt của khu nhà.

Bài trí các phòng bên trong 5 khối lăng trụ.

* theo Phan Dương @vnexpress.net*

Tuesday, April 15, 2014

Khởi công 4 tuyến đường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 15/2, Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi công xây dựng bốn tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2) do công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BT.

Theo công ty Đại Quang Minh, dự án bốn tuyến đường giao thông chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được xây dựng trên diện tích sử dụng đất 65.689m2, thuộc dự án nhóm A, với tổng mức đầu tư 12.182,175 tỷ đồng.


Tổng chiều dài 4 công trình là 11,9km, phần đường gồm Đại lộ vòng cung (R1), Đường ven hồ trung tâm (R3), Đường ven sông Sài Gòn (R3) và Đường châu thổ trên cao (R4), phần lộ giới từ 11,6m -55m; 10 cầu, trong đó có hai cầu cạn.


Phối cảnh 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Hoàng Tấn/Vietnam+)

Theo kế hoạch, bốn công trình này dự kiến hoàn thành vào ngày 15/02/2017./.


*Hoàng Tấn_trang báo điện tử Ashui*

Thủ Thiêm sẽ thành trung tâm tài chính lớn nhất châu Á

  Tại Hội thảo bàn tròn về phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Lãnh sự quán Anh tổ chức vừa qua, ông Howard Dawber, Cố vấn chiến lược Khu tài chính Canary Wharf (London, Anh) cho rằng, nên phát triển toàn bộ Thủ Thiêm hiện tại thành trung tâm lớn nhất châu Á về dịch vụ triển lãm và tổ chức sự kiện, nhưng vẫn duy trì các chủ đề cốt lõi đã được quy hoạch của bán đảo Thủ Thiêm.  
      Về định hướng phát triển toàn bộ, ông Dawber cho rằng, Thủ Thiêm cần phải có những sản phẩm và dịch vụ riêng biệt về cảnh quan thiên nhiên, lưu trú, mua sắm, giải trí… 
Ví dụ, đối với Trung tâm Tài chính Thủ Thiêm (một phần của Dự án       Khu đô thị mới Thủ Thiêm), muốn đạt tầm cỡ khu vực hay thế giới, cần sự góp mặt của ít nhất 3 nhóm doanh nghiệp. 
   Nhóm thứ nhất gồm ngân hàng, bảo hiểm, sàn giao dịch chứng khoán, các đơn vị quản lý nhà nước liên quan cùng các hãng tin tài chính quốc tế, như Reuters, Bloomberg. 
   Nhóm thứ hai gồm kế toán, kiểm toán, luật sư, các công ty quan hệ công chúng (PR), các công ty công nghệ thông tin và truyền thông.
   Nhóm thứ ba gồm mua sắm, nhà hàng, các nhà cung cấp dịch vụ. 
Ông Dawber cho biết, Dự án Khu tài chính Canary Wharf được Chính phủ Vương quốc Anh khởi động vào năm 1987 từ một bến tàu bỏ hoang. 
“Thủ Thiêm hiện có xuất phát điểm cao hơn Canary Wharf năm 1987, ngoại trừ vấn đề nhu cầu để phát triển”, ông Dawber nhấn mạnh. 
    Theo ông Dawber, "Thủ Thiêm có lợi thế ở trung tâm Thành phố, đã có hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, đã có quy hoạch tổng thể, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền TP.HCM trong việc triển khai Dự án và thành phố trong tương lai sẽ là một đại đô thị toàn cầu. Nhưng hiện tại, một trong những vấn đề chính của Thủ Thiêm là thiếu nhu cầu thuê văn phòng."
     Về nguồn lực, ông Dawber cho biết, Dự án Khu tài chính Canary Wharf được thực hiện phần lớn dựa vào hợp tác công tư (PPP) và giá đất dành cho các công ty tham gia phát triển dự án là rất thấp vào thời điểm ấy. Điều này khác với giá đất không còn thấp ở Thủ Thiêm hiện nay. Vì vậy, theo ông Dawber, TP.HCM nên đưa ra giá đất thấp và khuyến cáo tìm những công ty tham gia thực hiện Dự án có khả năng theo đuổi đường dài.
      Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng cho rằng, ý kiến của Canary Wharf là rất thiết thực và Thành phố rất trân trọng những đóng góp này. Bà Hồng cũng lưu ý, điểm khác biệt lớn nhất trong Dự án Khu tài chính Canary Wharf và Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm là Canary Wharf do tập đoàn tư nhân Canary Wharf thực hiện, còn Thủ Thiêm do Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm (trực thuộc UBND TP.HCM) thực hiện. Do đó, Ban Quản lý Thủ Thiêm phải nỗ lực làm việc ở mức cao nhất, cũng như phải duy trì trao đổi kinh nghiệm với Tập đoàn Canary Wharf. 
      Trước đó (tháng 2/2013), bà Hồng đã thăm Khu tài chính Canary Wharf và đã quyết định làm việc với Canary Wharf để phát triển Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 
Ông Dawber cho biết, Canary Wharf không có ý định đầu tư vào Thủ Thiêm, nhưng sẽ giúp đỡ TP.HCM với tư cách là bạn trong việc tìm kiếm những nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm. 
 
* theo Tường Thụy*

Quảng trường - Trái tim của đô thị

     Trong xã hội hiện đại, cuộc sống con người ngày càng phát triển kéo theo điều kiện sống và nhu cầu hưởng thụ ngày một tăng cao. Khái niệm "hưởng thụ" ở đây được hiểu là hưởng thụ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần. Đô thị càng hiện đại, người dân càng có nhiều cơ hội tiếp cận với những hình thức giải trí mới mẻ, sinh động, càng có nhiều cơ hội trải nghiệm những tiến bộ khoa học công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, tất cả những bức tranh đẹp đẽ về một đô thị hài hòa, bền vững về mặt xã hội và hạ tầng chỉ có thể được vẽ nên một khi người dân cảm thấy thoải mái khi sống trong đô thị đó và sự tương tác giữa các cư dân thành phố được kích thích và phát triển một cách tích cực.  

 
      Một trong những phát minh vĩ đại nhất của nghệ thuật quy hoạch đô thị châu Âu nhằm thể hiện sự công bằng và thúc đẩy tương tác giữa con người và các hoạt động xã hội đó là những trung tâm thành phố, không gian thương mại trung tâm của một thành phố được thiết kế một cách có chủ ý, hay còn được gọi với tên quen thuộc ngày nay là quảng trường. Bài viết muốn đưa đến một cái nhìn hết sức tổng quát về lịch sử phát triển của quảng trường, lý do quảng trường trở thành một trong những không gian quan trọng nhất trong tổng thể đô thị, cũng như những yếu tố chính quyết định thành công của một không gian quảng trường qua việc phân tích một vài ví dụ tiêu biểu.  

Những khái niệm và quá trình phát triển của quảng trường từ thời kỳ cổ đại đến nửa đầu thế kỷ 20 

Quảng trường là một điểm tập trung trong đô thị, cung cấp một không gian giúp cư dân đô thị trao đổi về cả mặt xã hội và kinh tế. Ý nghĩa của quảng trường thường khác với công viên và những không gian cảnh quan mềm trong đô thị. Nếu như vườn hoa và công viên là những không gian công cộng "đóng" về mặt cảnh quan, tương đối tách biệt với phần còn lại của đô thị về mặt vị trí và chỉ được sử dụng vào những thời điểm nhất định trong ngày thì quảng trường lại được coi là một thực thể cấu thành đô thị, gắn bó mật thiết với những yếu tố tạo thị khác như giao thông, kiến trúc, kinh tế, xã hội,... Quảng trường thường được sở hữu công cộng, có thể tiếp cận bởi tất cả mọi người. Đặc biệt, đối với các quốc gia châu Âu, sự phát triển và ra đời của quảng trường không chỉ mang ý nghĩa về mặt kiến trúc xây dựng hay thiết kế đô thị, mà còn là biểu tượng của sự phát triển về tính dân chủ và mức độ văn minh xã hội. 
Những khái niệm đầu tiên về quảng trường xuất hiện cách đây hơn 6000 năm dưới thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, cùng với sự ra đời của những thể chế chính trị đầu tiên tại châu Âu. Quảng trường thời Hy Lạp cổ đại được biết đến với tên gọi Agora. Mặt bằng của những không gian này thường được quy hoạch hình chữ nhật hoặc hình vuông. Quảng trường thời kỳ này là những không gian ngoài trời thường được đặt tại trung tâm thành phố, là giao của những trục giao thông quan trọng, dễ dàng tiếp cận từ mọi hướng. Về mặt xã hội, ngay từ những khái niệm đầu tiên, Agora đã được coi là biểu tượng cho sự dân chủ của người Hy Lạp cổ đại. Tất cả các hoạt động chính trị, thể thao, văn nghệ quan trọng đều diễn ta tại đây và tất cả mọi tầng lớp dân cư đều có quyền tham gia. Kế thừa những giá trị đó, quảng trường thời La Mã, với tên gọi forum, cũng là nơi tụ họp dân chúng và diễn ra những hoạt động chính trị, văn hóa quan trọng của thành phố. Trên đà phát triển đó, đến thời kỳ trung đại vào khoảng thế kỷ 13, trên khắp châu Âu đã chứng kiến sự ra đời của hàng loạt quảng trường tại Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, ...

Mặt bằng agora trong đô thị Hy Lạp cổ đại (nguồn: greeceathensaegeaninfo.com) 


Mặt bằng quảng trường Trajan thành phố Roma vào thế kỷ thứ nhất (nguồn: www.studyblue.com) 


Tàn tích của quảng trường Trajan còn lại đến ngày nay (nguồn: wikipedia)

Sau đó, thế kỷ 15-16, thời kỳ Phục hưng đã mở ra một cuộc cách mạng về quảng trường với những phát kiến quan trọng của người Ý. Thiết kế quảng trường thời kỳ này đã được gắn chặt với quy hoạch và thiết kế đô thị, quảng trường trở thành một bộ phận then chốt không thể tách rời của đô thị. Với yếu tố con người là trung tâm, những quảng trường thời kỳ phục hưng đã rất thành công trong việc thiết lập nền tảng cho những bản thiết kế quảng trường chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ, tỷ lệ giữa con người và các công trình xung quanh cũng như việc kết hợp hệ thống dịch vụ công cộng với không gian nghỉ ngơi trong phạm vi quảng trường nhằm kích thích tối đa sự lưu lại và tương tác giữa con người. Một số quảng trường tiêu biểu thời kỳ này: quảng trường trung tâm del Campo (thành phố Sienna), quảng trường Santissima Annunziata (thành phố Florence), quảng trường St Marco (thành phố Venice),… 

Mặt bằng quảng trường Santissima Annunziata thành phố Florence (nguồn: Street & Square, tr.103, Cliff Moughtin)


Quảng trường Santissima Annunziata thành phố Florence (ảnh do tác giả chụp)


Tượng trang trí ở quảng trường Santissima Annunziata thành phố Florence (ảnh do tác giả chụp)


Quảng trường St Marco thành phố Venice nhìn từ trên cao (ảnh do tác giả chụp)

Thế kỷ 17-18, tư tưởng Phục Hưng tiếp tục được mở rộng và phát triển, cùng với đó là sự ra đời của phong cách kiến trúc Barocco tại các quốc gia Tây Âu, điển hình là Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha,... Tại Pháp, từ cuối thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 18 chứng kiến sự ra đời của nhiều thành phố được quy hoạch theo các nguyên tắc Phục hưng, điển hình là các thành phố Nancy, Charleville, Paris, ... Hệ thống quảng trường của các thành phố này do đó chịu nhiều ảnh hưởng từ phong cách Phục Hưng với mặt bằng kỷ hà cơ bản (hình chữ nhật, hình vuông) với chức năng là các quảng trường hạt nhân trung tâm thành phố, giao điểm của các trục giao thông quan trọng. Một số quảng trường tiêu biểu ở Pháp thời kỳ này là Place Stanislas (thành phố Nancy), Place Ducale (thành phố Charleville),... Trong khi đó tại Ý, thời gian này chứng kiến sự ra đời và phát triển của phong cách kiến trúc Barocco, phong cách kiến trúc vừa bổ sung kế thừa những thành tựu của phong cách Phục hưng ở giai đoạn trước, vừa có những phát triển mang tính đặc trưng trong cách thể hiện và tư duy. Điều này được chứng minh rất rõ trong việc thiết kế các quảng trường. Nếu các quảng trường thời kỳ Phục hưng thường có mặt bằng đơn giản, chủ yếu là các hình dạng kỷ hà đối xứng đơn trục thì mặt bằng của quảng trường thời kỳ Barocco đa dạng hơn với cách bố trí đối xứng đa trục (mặt bằng hình tam giác, hình thang cân)..., cùng với đó là cách xử lý các chi tiết trang trí phức tạp hơn, nhiều màu sắc hơn, qua đó tạo cho đô thị một hình thái động đa dạng và linh hoạt hơn. Một số quảng trường có thể coi là tiêu biểu cho phong cách Barocco là quảng trường St Peter và quảng trường Tây Ban Nha (thành phố Roma), quảng trường Vosges (thành phố Paris),... Phong cách kiến trúc Barocco đã đánh dấu cho sự phát triển đến đỉnh cao của kiến trúc cổ điển phương Tây, trước khi cách mạng công nghiệp nổ ra, nơi mà tư duy kiến trúc và quy hoạch đô thị đã thay đổi hoàn toàn. Và các quảng trường cũng không phải ngoại lệ.

Quảng trường Ducale (nguồn: www.henri-iv.culture.fr)Quảng trường St Peter thành phố Roma (ảnh do tác giả chụp)


Quảng trường trong đô thị hiện đại và những yếu tố quyết định thành công của quảng trường 

Vào thế kỷ 19, cuộc cách mạng công nghiệp đã mở màn cho một loạt thay đổi lớn trong thiết kế và quy hoạch đô thị. Sự xuất hiện của xe lửa và đầu máy hơi nước đã thúc đẩy sự giao thương giữa các thành phố, tạo nên những đại đô thị (megacities) với mật độ dân số lớn và nền kinh tế sôi động. Sự phát triển về kinh tế xã hội này đã gây những ảnh hưởng không nhỏ đến hình thái các đô thị. Việc dân cư đổ dồn về các thành phố lớn tạo nên hiện tượng bong bóng cho sự phát triển dân số của các thành phố. Sự phát triển này tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở, dịch vụ, gây tác động lớn đến môi trường và tính liên kết cộng đồng. Như một hệ quả tất yếu, nửa đầu thế kỷ 20, sự tiếp diễn của các quá trình phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ cộng với sự ra đời của các phương tiện giao thông cá nhân như ô tô, mô tô đã tạo nên một sự thay đổi lớn trong việc sử dụng quảng trường trong các thành phố, tác động tiêu cực đến sự tương tác giữa cư dân đô thị trong các không gian công cộng. Một ví dụ điển hình chứng minh sự thay đổi tiêu cực này: nhiều quảng trường đã bị biến đổi chức năng từ một không gian công cộng, nơi diễn ra các hoạt động giải trí, nghỉ ngơi của dân cư trở thành một đảo giao thông thuần túy, mất đi nhiệm vụ và chức năng to lớn của nó trong đô thị. Những quảng trường ở Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước thuộc địa châu Á là những ví dụ điển hình(1).
Chỉ đến khi những vấn đề môi trường và chất lượng sống của con người trở nên đáng lo ngại tại các thành phố lớn, chức năng của quảng trường mới được nhìn nhận lại một cách nghiêm túc. Bằng những cuộc cải cách trong tư tưởng quy hoạch chú trọng hơn đến môi trường và sự tương tác giữa con người và hình thái đô thị, quảng trường đã được định nghĩa lại và luôn được coi như hạt nhân của những đồ án quy hoạch đô thị từ quy hoạch chung tới quy hoạch chi tiết đơn vị ở hay nhóm ở.
Về mặt hình thái, đô thị hiện đại được coi là sự kết hợp của những khoảng đặc (công trình kiến trúc) và rỗng (đường giao thông, quảng trường, vườn hoa cây xanh,...). Số lượng và tỷ lệ của những khoảng đặc rỗng này quyết định hình thái và cấu trúc đô thị. Quảng trường, do đó, đảm nhận nhiệm vụ vô cùng quan trọng là tạo nên sự cân bằng cho hình thái đô thị với những khoảng hở cần thiết dành cho hoạt động xã hội của con người. Quảng trường trong đô thị hiện đại được định nghĩa là một không gian công cộng được bao quanh bởi những công trình kiến trúc đa chức năng, từ hành chính xã hội đến giải trí, thương mại, dịch vụ, được thiết kế hợp lý phục vụ cho việc nghỉ ngơi của con người và khuyến khích các hoạt động nghệ thuật đô thị.

Phân loại quảng trường

Có rất nhiều kiến trúc sư, nhà quy hoạch đô thị, trong các công trình nghiên cứu của mình đã cố gắng phân loại quảng trường, chủ yếu qua chức năng và hình thái của chúng. Theo Paul Zucker, quảng trường có thể chia thành 5 loại: quảng trường đóng (enclosure square): quảng trường được bao quanh bởi những công trình kiến trúc và dịch vụ; quảng trường gắn với một công trình quan trọng của đô thị (dominated square); quảng trường được hình thành xung quanh trung tâm đô thị (quảng trường hạt nhân - nuclear square); quảng trường được tạo nên bằng sự liên kết của những thành tố không gian khác nhau (grouped square); quảng trường vô định hình (amorphous square). Còn theo Shalftoe (2008, p76), chỉ có 2 loại quảng trường là quảng trường mở (open square) và quảng trường đóng (enclosed square). Tuy nhiên, dù phân loại theo cách nào thì quảng trường vẫn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là thu hút và kích thích hoạt động xã hội của con người. Những cố gắng phân loại quảng trường đều nhằm đề cao tầm quan trọng và thái độ nghiêm túc trong việc tiếp cận và nghiên cứu một cách khoa học về không gian công cộng này. 

Những yếu tố quyết định thành công của quảng trường 

Ngày nay, sự thành công của một quảng trường có thể quyết định bằng những yếu tố sau: 
- Khả năng tiếp cận (Yếu tố giao thông): Yếu tố giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành công của quảng trường: một quảng trường chỉ có thể thu hút tối đa sự tiếp cận và lưu lại của người sử dụng một khi nó tọa lạc tại một vị trí dễ tiếp cận về mặt giao thông, đặc biệt là giao thông công cộng. Mặt khác, quảng trường cũng phải là điểm trung chuyển của các trục giao thông chính của thành phố, nơi mà từ đó người sử dụng có thể dễ dàng di chuyển đến các khu vực trung tâm khác trong thành phố. Quảng trường Bellecour (thành phố Lyon) có thể coi là một ví dụ điển hình cho thành công trong việc quy hoạch giao thông: Quảng trường Bellecour nằm ở vị trí trung tâm, là điểm trung chuyển lớn của thành phố, có thể dễ dàng tiếp cận bằng các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm hay tàu điện. Mặt khác, từ Bellecour có thể di chuyển dễ dàng tới nhiều quảng trường khác, hai trung tâm khác của thành phố là khu phố cổ Lyon và quảng trường Tòa thị chính Lyon cũng không gian công cộng đặc sắc ven hai con sông Rhône và Saône trong khoảng chỉ 10 phút đi bộ. Quảng trường Bellecour do đó có thể coi là quảng trường hạt nhân, vừa đóng vai trò là không gian công cộng trung tâm, vừa đóng vai trò là điểm trung chuyển giao thông quan trọng kết nối các không gian đô thị.

Vị trí hạt nhân của quảng trường Bellecour trong trung tâm thành phố Lyon (nguồn: openstreetmap)- Khả năng hấp dẫn và kích thích hoạt động và sự lưu lại của con người thông qua các biện pháp thiết kế đô thị, thiết kế và sắp đặt các công trình kiến trúc xung quanh quảng trường và hệ thống thương mại dịch vụ: Một cách cụ thể, từ những yếu tố lớn như vị trí tương quan của quảng trường với thành phố, bán kính phục vụ lớn, đối tượng sử dụng quảng trường đa dạng, đến những yếu tố nhỏ cấu thành không gian cụ thể như cách thiết kế lối tiếp cận, ghế đá, đài phun nước, cách thiết kế và bài trí cây xanh,... đều góp phần tạo nên sự thành công của một quảng trường. Nếu như những yếu tố lớn thu hút người sử dụng đến với quảng trường thì những yếu tố nhỏ vừa nêu đóng góp hiệu quả vào việc níu giữ người sử dụng ở lại. Ngoài ra, một quảng trường thành công còn cần phải là nơi diễn ra những hoạt đông đa dạng, từ nghỉ ngơi thuần túy đến những hoạt động có tính tương tác cao như biểu diễn âm nhạc, thể thao, nghệ thuật đường phố,… Xét những yếu tố này, quảng trường Campo [Piazza del Campo] (thành phố Siena, Italy) là một ví dụ điển hình cho việc thiết kế tinh tế và hợp lý nhằm thu hút số lượng tối đa người sử dụng. Quảng trường thời kỳ Phục hưng này đã được trang web Projects for public Spaces bình chọn là một trong số những quảng trường đẹp nhất thế giới. Quảng trường có mặt bằng hình rẻ quạt, được tạo một độ dốc hợp lý từ tây bắc đến đông nam với tác dụng hướng người sử dụng vào trung tâm là công trình Palazzo Pubblico. Những con đường đi bộ ngắn kết nối quảng trường với con đường song song phía tây bắc được tạo độ dốc lớn hơn độ dốc quảng trường với điểm thấp nhất là cốt sàn của quảng trường nhằm với mục đích định hướng người đi bộ vào trung tâm quảng trường. Mặt khác, cách sử dụng vật liệu và lát nền của khu vực trung tâm làm người sử dụng có cảm giác thân thiện và có thể ngồi ở mọi nơi. Các bục ngồi hình trụ đặt dọc theo chu vi của quảng trường có thể vừa làm ghế ngồi, vừa làm chỗ dựa lưng đồng thời có tác dụng về mặt định hướng và phân chia không gian. Không gian dịch vụ được bố trí hợp lý xunh quanh quảng trường đóng góp không nhỏ vào việc níu giữ du khách ở lại đây.

Mặt bằng quảng trường Campo thành phố Siena (nguồn: Outside the square, tr.12, Duncan Corrigal)


Phối cảnh quảng trường Campo thành phố Siena (nguồn : aeroflot-vn.com)


Đường đi bộ nhỏ thú vị dẫn hướng vào quảng trường Campo (nguồn: commons.wikimedia.org)

- Tỷ lệ tương quan của các yếu tố cấu thành quảng trường với con người: Một quảng trường đảm bảo được những tỷ lệ hài hòa giữa các kích thước quảng trường, chiều cao và chiều rộng của các công trình xung quanh,… có thể tạo cho người sử dụng ấn tượng gần gũi và sự thoải mái khi lưu lại. Theo Shaftoe (2008, p.73), những quảng trường với diện tích quá lớn có thể gây cảm giác không thân thiện với con người, ngược lại, những quảng trường quá nhỏ có thể tạo nên cảm giác claustrophobic (tạm dịch: cảm giác sợ không gian chật) cho người sử dụng và hơn nữa chúng không đủ diện tích cho những hoạt động xã hội. Trên thực tế, có rất nhiều ý kiến của các kiến trúc sư và các nhà thiết kế đô thị về tỷ lệ lý tưởng cho một quảng trường. Ví dụ, nếu như kích thước trung bình của một quảng trường thời kỳ Phục hưng là 57x140m thì Jan Gehl, trong cuốn Life between buildings (Cuộc sống giữa những công trình kiến trúc – 1987) lại cho rằng kích thước lý tưởng cho một quảng trường trung bình là 70-100m, và khoảng cách tối đa để nhận biết các chi tiết kiến trúc trên mặt đứng của các công trình kiến trúc xung quanh quảng trường là 24m. 

Bảng tổng hợp những tỷ lệ đề xuất cho quảng trường (nguồn: The human meaning of urban squares, tr.44, Basak Zeka)

Qua những nét khái quát về nguồn gốc và quá trình phát triển cũng như những yếu tố cấu thành quảng trường, chúng ta có thể định hình rõ vai trò và chức năng của quảng trường trong không gian đô thị: Nếu coi một thành phố là một thực thể sống, thì những công viên cây xanh hay vườn hoa được nhìn nhận như là những lá phổi của cơ thể ấy còn quảng trường có thể coi là trái tim, củng cố và duy trì sức sống cho cơ thể đô thị. 

Thay lời kết

Yếu tố xã hội của một đô thị phát triển bền vững được khẳng định bởi sức khỏe cộng đồng, thái độ tích cực của cư dân đô thị trong những hoạt động tương tác xã hội. Điều này chỉ có thể đạt được một khi chúng ta có thể tạo ra những không gian hấp dẫn, hay nói cách khác, tạo ra môi trường lành mạnh để kích thích những hoạt động đó. Quảng trường là một trong số những không gian như vậy. Nhìn lại các thành phố Việt Nam, đặc biệt là những thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, việc thiết kế và quy hoạch quảng trường trong không gian đô thị vẫn chưa được chú trọng và nhìn nhận một cách đúng mức. Những địa điểm được coi là lý tưởng cho các hoạt động của cư dân lại thiếu các công trình dịch vụ, trong khi những khu trung tâm dịch vụ giải trí thì không gian trống lại quá nhỏ về diện tích và manh mún, hời hợt về mặt thiết kế kiến trúc để được coi là quảng trường. Hơn nữa, hiện nay, tình trang ô nhiễm môi trường đã trở nên báo động do sự gia tăng phương tiện giao thông cá nhân, khi mà tốc độ đô thị hóa ngày một nhanh, khu vực đô thị trung tâm trở nên ngày một nén, mật độ xây dựng tăng, con người cần nhiều hơn những không gian an toàn, hấp dẫn cho những hoạt động xã hội mà những không gian công cộng hiếm hoi hiện hữu không đủ tầm để giải quyết các nhu cầu đó. Từ thực trạng đó, chúng ta còn chờ gì nữa mà không bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc quy hoạch và kiến tạo những quảng trường sinh động, hấp dẫn, những khoảng hở quý giá tạo nên sức sống đô thị ? 
Lê Hà Phong - Sinh viên chuyên ngành quy hoạch đô thị, Viện Khoa học ứng dụng quốc gia Lyon -CH Pháp 


Chú thích: (1) Còn nhớ, tại Hà Nội năm 1911, người Pháp hoàn thành Nhà hát Lớn, một trong những công trình quy mô và quan trọng nhất trong tham vọng biến Hà Nội thành “Paris của Đông Dương”. Nhà hát Lớn qua đó được xây dựng có nhiều nét tương đồng với nhà hát Garnier của Paris. Có lẽ người Pháp muốn biến quảng trường Nhà hát Lớn thành place de l’opéra (quảng trường nhà hát opéra) và phố Tràng Tiền trở thành avenue de l’opéra (đại lộ opéra) của Hà Nội. Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị chắp vá của Hà Nội, một phần do chiến tranh nhưng đồng thời cũng do sự thiếu kiểm soát về mặt xây dựng và thái độ hời hợt với những không gian công cộng đã khai tử quảng trường Nhà hát Lớn và hầu hết các quảng trường khác, để giờ đây Hà Nội hầu như không có một quảng trường theo đúng nghĩa (hoàn toàn dành cho người đi bộ, thích hợp để lưu lại trong thời gian dài, thuận lợi về mặt giao thông, đầy đủ về mặt dịch vụ và hấp dẫn về kiến trúc cảnh quan), tất cả những nơi mà người dân thủ đô quen gọi là quảng trường thực chất chỉ là những đảo giao thông khổng lồ! 
Tài liệu tham khảo:  
- A.E.J. Morris, 1994, History of urban form before the industrial revolution, tr191 - tr207
- Basak Zeka, 2011, The human meaning of urban squares, 263tr
- Cliff Moughtin, 2003, Street & Square, tr87 - tr126
- Development type - Urban squares, www.healthyplaces.org.au
- Duncan Corrigal, 2011, Outside the square, 63tr
- Great public spaces: Piazza del Campo, www.pps.org
- Henry Shaftoe, 2008, Convivial urban spaces: Creating effective public spaces, tr73 - tr80
- Jan Gehl, 1987, Life between buildings, 216tr
- TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông , 2000, Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây, tr231 - tr249

Tại sao Thủ Thiêm được chọn là trung tâm mới TP HCM?

     “Ý tưởng mở rộng trung tâm TP HCM sang Thủ Thiêm có từ trước năm 1975 khi bán đảo này được xem như quỹ đất dự phòng để mở rộng trung tâm Sài Gòn với quy mô dân số ngày càng tăng”, PGS.TS Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP HCM (nguyên giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM) cho biết. 

 
     Theo ông Hòa, trung tâm hiện hữu của TP trên địa bàn Q.1, Q.3 được quy hoạch, xây dựng từ thời Pháp cho một đô thị khoảng 500.000 đến 2 triệu dân. Song hiện nay dân số đã đông hơn rất nhiều, buộc TP HCM phải mở rộng khu trung tâm mới có thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Thành phố đã quyết định mở rộng không gian trung tâm hiện hữu sang Thủ Thiêm và xem nó là hạt nhân cho sự phát triển của thành phố trong thế kỷ XXI.Theo quy hoạch, sẽ có 5 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn như bàn tay 5 ngón kết nối trung tâm mới của TP HCM và trung tâm hiện hữu. 


     Thủ Thiêm sẽ được kết nối với trung tâm kinh tế TP HCM bởi 5 cây cầu và 1 đường hầm. Hiện, cầu Thủ Thiêm 1 (Thủ Thiêm - Bình Thạnh) đã được hoàn thành từ năm 2010, đường hầm Thủ Thiêm (sông Sài Gòn) cũng được đưa vào sử dụng cách đây hơn 2 năm. Cầu Thủ Thiêm 2 (Thủ Thiêm – Q.) đang trong quá trình chuẩn bị để khởi công. Còn cầu đi bộ nối Thủ Thiêm với quận 1 (tại quảng trường Mê Linh), quận 4 và quận 7 sẽ được xây dựng trong thời gian tới. "5 cây cầu này sẽ như bàn tay xòe ra kết nối với phần còn lại của thành phố", ông Hòa ví von.
     Trước đó, UBND TP HCM ban hành Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án điều chỉnh xây dựng thành phố đến năm 2025.
Theo đó, TP sẽ phát triển theo hướng đa tâm, với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các trung tâm cấp Thành phố tại 4 hướng phát triển. Trong đó hai hướng chính là đông (trục Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây) và nam ra biển (trục Nguyễn Hữu Thọ); hai hướng phụ là tây - bắc (quốc lộ 22) và tây, tây - nam (trục Nguyễn Văn Linh).
Hệ thống các trung tâm gồm có Trung tâm tổng hợp chính của Thành phố tại khu nội thành cũ trên địa bàn Q.1, Q.3 và một phần quận 4, Bình Thạnh có quy mô 930 ha, đồng thời mở rộng Trung tâm tổng hợp chính mới sang khu Thủ Thiêm (Q.2) có diện tích 737 ha.
     Các trung tâm cấp Thành phố bố trí theo 4 hướng: phía đông tại phường Long Trường (quận 9) giáp với trục cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây; phía nam thuộc khu A của đô thị mới Nam Thành phố; phía bắc thuộc khu đô thị mới Tây - Bắc; phía Tây khu vực giáp quốc lộ 1 thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Các trung tâm khu vực phía bắc tại huyện Hóc Môn và phía nam tại huyện Nhà Bè.
  • Ảnh bên: Phối cảnh quảng trường trung tâm ở Thủ Thiêm rộng hơn 20 ha. Đây sẽ là quảng trường lớn nhất Việt Nam trong tương lai. 
     Theo quy hoạch điều chỉnh giao thông TP HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt, ngoài hầm Thủ Thiêm (đường hầm sông Sài Gòn) nằm trên trục Đông - Tây, Chính phủ đồng ý việc xây hầm Thủ Thiêm 2 băng qua sông Sài Gòn (đường sắt đôi phục vụ đường sắt đô thị số 2).
14 cây cầu mới sẽ được xây dựng vượt sông Sài Gòn gồm cầu Bình Quới (bán đảo Thanh Đa - Thủ Đức), Thủ Thiêm 2 (đường Tôn Đức Thắng), Thủ Thiêm 3 (Q.4 – Q.2), Thủ Thiêm 4 (Q.7 – Q.2)...; trên sông Nhà Bè sẽ xây cầu mới Bình Khánh; cầu Phước Khánh cũng được xây dựng trên sông Lòng Tàu...
TP HCM cũng xây dựng, hoàn thiện 5 trục cao tốc có năng lực thông xe lớn gồm TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (dài 55 km, quy mô 6-8 làn xe); TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (dài 69 km, 6-8 làn xe); TP HCM - Mộc Bài (dài 55 km, 4-6 làn xe); Bến Lức - Long Thành (dài 58 km, 6-8 làn xe); Biên Hòa - Vũng Tàu (dài 76 km, 6-8 làn xe). Tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương sẽ được mở rộng quy mô 8 làn xe.
Hệ thống đường trên cao cũng được xây dựng gồm 5 tuyến với tổng chiều dài 70,7 km; quy mô 4 làn xe. 8 tuyến đường sắt đô thị xuyên tâm và vành khuyên nối với các trung tâm chính của thành phố, chủ yếu đi ngầm trong nội đô cũng nằm trong kế hoạch xây dựng của TP HCM. Hệ thống xe buýt nhanh (BRT) theo quy hoạch sẽ có 6 tuyến (tuyến đầu tiên dọc theo đại lộ Đông - Tây dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2017).

Bảo Nhi (Báo Xây dựng /tổng hợp)