Thiết Kế Dụ Án Công Trình

Chúng tôi nhận lập tất cả các loại dụ án công trình tù thiết kế concept (ý tuỏng) dến thiết kế co sỏ hay thiết kế kỹ thuật thi công vói dẩy dủ các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dụng của Việt nam ( tham khảo thêm yêu cầu về tiêu chuẩn của quốc tế)

Thiền Viện Linh Úng

Quy mô của công trình thiền viện Linh Úng khá l?n v?i nhi?u h?ng m?c khác nhau nhu : nhà chánh di?n, nhà gi?ng, nhà ? c?a chu tang, tu?ng dài Quan Th? Âm ngoài tr?i, chòi v?ng c?nh, khu nhà b?p an, h?ng m?c c?ng chính tam quan, cùng các h?ng m?c ph? tr? khác,...

Tu V?n Thi?t K?

Tu V?n Thi?t K? Ki?n Trúc là m?t công vi?c c?a ki?n trúc su d?a trên s? tu duy, sáng t?o và s?p x?p các ý tu?ng s?n có c?a ch? nhà hay ch? c?a m?t d? án cùng v?i các ý tu?ng c?a KTS t?o nên m?t không gian s?ng, m?t môi tru?ng sinh ho?t,làm vi?c m?t cách h?p lý, khoa h?c, ti?t ki?m nh?t và phù h?p v?i m?c tiêu, d?t duoc công nang d? ra.

Thi?t K? Ý Tu?ng

"THI?T K? Ý TU?NG" s? gi?i quy?t du?c bài toán mà các b?n d?t ra v?i m?t chi phí g?n nhu là th?p nh?t có th? nhung v?n d?m b?o du?c các yêu c?u c?a các b?n d?t ra nh?t là giúp các b?n nh?n ra du?c hi?u qu? d?u tu công trình c?a mình cung nhu các gi?i pháp v? ki?n trúc, th?m m? và môi tru?ng xung quanh.

Thi?t k? phòng b?p mang phong cách c? di?n.

B?p là m?t thành ph?n quan tr?ng trong vi?c b? trí m?t b?ng can h? chung cu cung nhu nhà ph? thông thu?ng hay các nhà bi?t th?. Vi?c thi?t k? n?i th?t nhà ? bao g?m c? thi?t k? các phòng ch?c nang nhu phòng khách, phòng b?p, an, phòng restroom, phòng ng? du?c g?n k?t trong m?t th? th?ng nh?t, không th? tách r?i m?t phong riêng bi?t nào dó du?c.

Thi?t k? n?i th?t can h? chung cu phong cách hi?n d?i

Ð? có du?c m?t n?i th?t can h? d?p thì ph? thu?c nhi?u y?u t? tác d?ng vào nhu b?n thi?t k? ý tu?ng t?t, v?t li?u hoàn thi?n cao c?p và c? bi?n pháp thi công tiên ti?n cung nhu có d?i ngu th? lành ngh? d?m b?o vi?c hoàn thi?n cu?i cùng d?t yêu c?u nhu mong d?i.

Thi?t k? c?i t?o nhà ? phu?ng Th?o Ði?n, qu?n 2

Công trình mà mình tham gia thi?t k? c?i t?o n?m ? phu?ng Th?o di?n, qu?n hai, tp H? chí mình là m?t ví d? nhu th?. Nó dã t?n t?i t? nam 2003 d?n nay dã hon 10 nam r?i và có quá nhi?u l?i trong qua trình thi công ngôi nhà này. Ý tu?ng mà mình dua ra cung không có gì m?i, ch? là can c? trên khung su?n cu c?a nó d? s?a nh?ng l?i b?t c?p c?a ngôi nhà, d?ng th?i d? xu?t thêm m?t vài ch? giúp cho ngôi nhà thông thoáng hon ho?c b? trí l?i m?t s? ch? d? ngôi nhà phù h?p v?i yêu c?u m?i sau này.

Thi?t k? công trình tôn giáo

Nh?ng y?u t? ch? ch?t ?nh hu?ng d?n có th? k? d?n là: khuôn viên r?ng, nhi?u h?ng m?c, k?t c?u mái khá ph?c t?p, nh?ng mô típ hoa van trang trí v?i nhi?u ch? d? v? nhà Ph?t,..Công trình thi?n vi?n Linh ?ng v?a m?i hoàn thành ph?n thi?t k? co s? là m?t di?n hình cho lo?i hình d? án này.

Monday, March 31, 2014

Dự án Mỹ Long II

-------------------
  Hơn 10 năm đi ở nhà thuê và cày cuốc, mình luôn mong muốn mua được mảnh đất và xây một ngôi nhà nho nhỏ để chui ra chui vào. Với lẽ đó, Thi đã tìm đến với dự án Mỹ Long 2 như một sự sắp đặt tình cờ và ước mơ cháy bỏng.
  Để rồi dự án đã đi đến kết cục như thế nào thì ai cũng đã rõ. Quá nhiều tranh cãi, quá nhiều cuộc họp lẫn bức xúc lẫn thất vọng. Cái giá thì cũng đã trả, bài học thì dần dần được rút ra.
  Mình viết bài này chỉ mong rằng anh chị em mình nhìn nhận lại những được mất về tiền bạc cũng như thời gian đã phí phạm cho các cuộc họp đã trải qua mà không đạt được kết quả nào.

Dự án Mỹ Long 2 được phân thành 39 nền với diện tích từ 50 đến 78.5 m2 và được bán với giá từ 5-5.5 triệu đồng/m2 _ Vị trí tô màu đỏ là lô 39 mà mình dự định mua của dự án.
Hình phối cảnh của dự án

Poster quảng cáo cho dự án.
  Trước khi mình quyết định mua mảnh đất này thì đã tìm hiểu qua dự án Mỹ Long 1, tuy nhiên giá thành hơi cao so với sự chi trả của mình. Liệu đó có phải là một sự may mắn chăng? Mình cũng đã rất tin tưởng vào sự thành công của dự án khi những cam kết, lời hứa cũng như sự thuyết phục rằng dự án đã được mua gần hết, chỉ còn khoảng 5 lô cuối cùng. Sự thực thì còn hơn 10 nền lận.
  Chúc anh chị em mình vượt qua cái nạn này và sẽ có sự sáng suốt trong những giao dịch bất động sản khác nhé.

P/s: Mình mong rằng mọi chuyện được giải quyết một cách ổn thỏa, mọi rắc rối sẽ được giàn xếp,...Anh chị em có ý kiến, bức xúc, hay bình luận có thể post vô luôn đây cũng được nhé...
Bài được post 24/10/2014